AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Fastighetsbestånd

Den 31 december 2017 omfattade fastighetsbeståndet 495 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 489 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 6,6 år. De två största marknadsområdena Stockholm och Helsingfors motsvarade totalt 58 % av marknadsvärdet och 55 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 2 099 miljoner kronor respektive 1 977 miljoner kronor vid årets utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 94 %.

Nedanstående fördelning avser fastighetsbeståndet per 31 december 2017.

         
Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Hyresintäkt andel
Stockholm 76 623 000 30 % 30 %
Helsingfors 69 489 000 25 % 24 %
Paris 39 152 000 7 % 7 %
Nederländerna 16 105 000 4 % 4 %
Sverige, övrigt 48
431 000
10 % 11 %
Finland, övrigt 229 569 000 19 % 20 %
Övriga Europa 18 120 000 5 % 6 %
Totalt 495 2 489 000 100 % 100 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95