AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Om Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2017 till 2 315 000 kvadratmeter fördelat på 432 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Anmälningssedel och fullmakt avseende Erbjudandet från AB Sagax (publ) (”Sagax”) till preferensaktieägarna.

Prospekt inlösen
av preferensaktier
  Prospekt
nyemission av
stamaktier av serie D

Prospekt inlösen av preferensaktier
  Nyemission av stamaktier serie D
     
Prospekt
obligationslån (EUR)
2015/2020:
  Senaste
delårsrapporten:
prospekt obligationslån (SEK) 2015 2020   Bokslutskommunike 2016
     
Senaste
årsredovisningen:
  Interim report
January-March 2017:


Årsredovisning 2015   Interim report jan-mar 2015
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, telefon 08-545 83 540, telefax 08-545 83 549, org.nr. 556520-0028